Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 176 / 30.09.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 176

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с точка 2 на Решение №83/29.04.2004г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Включва в списъка за продажба съгласно Закона за общинската собственост, приет с Решение № 83/29.04.2004г. на Общински съвет – Лясковец обект: незастроен урегулиран поземлен имот V – за магазин с площ 410 кв.м, находящ се в кв.115 по ЗРП /ПУП/ на гр.Лясковец /АОС-ч № 507/19.08.2004г./.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка продажбата на обекта по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/