Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 177 / 30.09.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 177

ОТНОСНО: Отдаване под наем част от имот публична общински собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.12 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с молба с вх.№ М 1020/19.07.2004г. от ЕТ “Изгрев – Лозенка Костадинова”, представляван от Лозенка Борисова Костадинова от гр.Лясковец.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Отдава под наем на ЕТ “Изгрев – Лозенка Костадинова”, представляван от Лозенка Борисова Костадинова от гр.Лясковец павилион в гр.Лясковец /до църквата “Св.Атанас”/ с площ 25 кв.м, находящ се в улица /публична общинска собственост/ с осови точки 157-159-171.

2.Определя месечна наемна цена 46.70 лв., която да бъде актуализирана с индекс, съобразен с увеличението на минималната работна заплата за страната.

3.Разходите свързани с ползването на обекта с предназначение: търговска дейност – магазин за промишлени стоки са за сметка на наемателя.

4.Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи договор за наем за обекта по точка 1 с ЕТ “Изгрев – Лозенка Костадинова” гр.Лясковец за срок от три години, считано от 15.10.2004г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/