Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 178 / 30.09.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 178

ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, чл.38, ал.3, във връзка с § 42 от Закона за общинската собственост и молба вх.№ М-890/22.06.2004г. от Радка Дянкова Махлянова от гр.Лясковец.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Учредява право на пристрояване на Радка Дянкова Махлянова, Дора Ненчева Костадинова и Росица Ненчева Пенева върху 8 кв.м общинска земя за разширение към съществуващ гараж в жк. “Тинтява” на ул. “Хайдут Сидер” № 2 в гр.Лясковец /с отстъпено право на строеж/, находящ се в УПИ І – за жилищно строителство, кв.78 по ПУП гр.Лясковец.

2.Радка Дянкова Махлянова, Дора Ненчева Костадинова и Росица Ненчева Пенева да заплатят правото на пристрояване по пазарна цена 10.00 лв./кв.м.

3.Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви заповед и договор за учредяване на правото на пристрояване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/