Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 179 / 30.09.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 179

ОТНОСНО: Утвърждаване списък-предложение за финансиране от държавния бюджет през 2005 година на обекти от общинската пътна мрежа.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 11 общински съветника и след проведено гласуване - с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава Списък-предложение за финансиране през 2005 година на обекти от общинска пътна мрежа на Община Лясковец, както следва:

1. Основен ремонт /рехабилитация/ на път ІV - 51413 “Горна Оряховица /Честово/ - Лясковец” - от км 0+000 до км 3+672 на стойност 1 057 621 лева, със средства по ЗДБ.

2. Основен ремонт /рехабилитация/ на път ІV - 51411 “Горна Оряховица /Честово/ - Козаревец” - от км 0+000 до км 8+386 на стойност 2 266 921 лева, със средства по ЗДБ.

3. Реконструкция на път ІV - 40044 “Добри дял - Родина” - от км 1+600 до км 2 +000 на стойност 119 200 лева, със средства по Закона за държавния бюджет /ЗДБ/.

4. Отводняване на път ІV - 53002 “Драгижево - Церова кория” - при км 0+700 на стойност 29 649 лева, със средства по ЗДБ.

5. Рехабилитация на път ІV - 53002 “Драгижево - Церова кория” - от км 0+053 до км 3+600 на стойност 642 738 лева, със средства по ЗДБ.

6. Рехабилитация на път ІV - 51419 “Драгижево - Мерданя” - от км 9+640 до км 10+993 на стойност 30 000 лева, със средства по ЗДБ.

7. Рехабилитация на път ІV - 40925 “Бреговица - гара Джулюница” - от км 11+400 до км 11+780 на стойност 30 000 лева, със средства по ЗДБ.

8. Рехабилитация на път ІV - 40044 “Добри дял - Родина” - от км 0+700 до км 1 +600 на стойност 915 324 лева, със средства по Закона за държавния бюджет /ЗДБ/.

ОБЩА СТОЙНОСТ: 5 091 453 леваВярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/