Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 180 / 30.09.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 180

ОТНОСНО: Отчет за работата на управителя на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7 от Договора за възлагане управлението на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

При кворум от 10 общински съветника и след проведено гласуване - с 10 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Задължава управителя на “БКС” ЕООД гр.Лясковец да актуализира Стратегията за развитието на дружеството и да я представи в Общински съвет – Лясковец до 31.12.2004 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/