Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 182 / 30.09.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 182

ОТНОСНО: Отмяна на точка 1 от Решение № 445/25.07.2002г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 11 общински съветника и след проведено гласуване - с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Отменя точка 1 от Решение № 445/25.07.2002г. на Общински съвет - Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/