Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 183 / 30.09.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 183

ОТНОСНО: Даване на разрешение за разпореждане с активи на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 11 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Разрешава на управителя на “БКС” ЕООД гр.Лясковец да продаде движимите дълготрайни материални активи посочени в приложения списък при условията на чл.15, ал.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, при спазване изискванията на нормативните документи.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/