Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 185 / 30.09.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 185

ОТНОСНО: Даване на разрешение за разпореждане с активи на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 11 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Управителят на “БКС” ЕООД гр.Лясковец в срок до 15 октомври 2004г. да внесе предложение в ПК по “Икономическо развитие” за отдаване под наем на предложените дълготрайни материални активи с проектодоговор за отдаване под наем.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/