Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 186 / 28.10.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 186

ОТНОСНО: Информация относно изграждане на Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Стражица и Златарица.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема информацията за водените разговори относно изграждането на Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Стражица и Златарица.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да продължи разговорите по изграждането на Регионално депо за твърди битови отпадъци при отчитане интересите на Общината и спазване на действащото законодателство.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/