Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 187 / 28.10.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 187

ОТНОСНО: Информация за дейността на Общинска служба “Земеделие и гори” град Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема информацията за дейността на Общинска служба “Земеделие и гори” град Лясковец за периода от началото на 2004г. до 14.10.2004г. за сведение.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/