Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 188 / 28.10.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 188

ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2004г. в община Лясковец.

На основание чл.20, във връзка с чл.17, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема информацията за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2004г. в община Лясковец.

2.След изготвяне плана за поддържане на пътната и улична мрежа на територията на Община Лясковец за есенно-зимния сезон на 2004/2005г., Общинският съвет да бъде запознат с него.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/