Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 189 / 28.10.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 189

ОТНОСНО: Общинска програма за развитие на спорта на територията на община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.59, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема Общинска програма за развитие на спорта на територията на община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/