Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 191 / 28.10.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 191

ОТНОСНО: Одобряване на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията на Подробен устройствен план (план-схема) за изграждане на кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио-телевизионни програми и предоставяне на далекосъобщителни услуги на територията на град Лясковец.

На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, и Решение № 24 по протокол № 3 от 22.04.2004г. на Общински Експертен съвет по устройство на територията.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.На основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията приема Доклад на кмета на Община Лясковец и одобрява Подробен устройствен план (план-схема) за изграждане на кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио-телевизионни програми и предоставяне на далекосъобщителни услуги на територията на град Лясковец, извършвани от “С.Т.В.” ООД гр.Горна Оряховица, притежаващо индивидуална лицензия № 105-01286/07.06.2001г. и удостоверение за регистрация по обща лицензия № 201-04940/19.01.2004г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/