Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 192 / 28.10.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 192

ОТНОСНО: Промяна на Решение № 173 от 30.09.2004г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.36, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с писмо изх.№ 3342/14.10.2004г. на Общинска служба “Земеделие и гори” гр.Лясковец.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Променя Решение № 173 от 30.09.2004г. на Общински съвет – Лясковец, както следва:

Точка І. числото “36,069 дка” става “36,074 дка”, а числото “24,424” става “29,424 дка”.
Точка 1.4. числото 3,713 дка” става “3,718 дка”
Общо: числото “36,069 дка” става “36,074 дка”.

Точка 2.1. числото “24,424 дка” става “29,424 дка”
Общо: числото “24, 424 дка” става “29,424 дка”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/