Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 193 / 28.10.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 193

ОТНОСНО: Трансформиране на обект публична общинска собственост в частна.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решения на Общински съвет – Лясковец №№ 83/29.04.2004г. и 120/24.06.2004г.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Обявява за частна общинска собственост имот № 000096 с площ 46.664 дка в землището на с. Козаревец.

2.Допълва Решение № 120/24.06.2004г. на Общински съвет – Лясковец като включва трансформирания имот в списъка с обекти за продажба по Закона за общинската собственост през 2004г.

3.Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по продажбата на горепосочения имот.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/