Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 194 / 28.10.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 194

ОТНОСНО: Разпореждане с общински поземлен фонд – земеделски земи.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с писмо изх.№ 07-684/28.09.2004г. на директора на дирекция “Поземлени имоти, регистри и информационни технологии” при Министерство на земеделието и горите, протокол № 1140/08.12.2003г. на Общинска служба “Земеделие и гори” гр.Лясковец.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Изключва от Решение № 306/27.09.2001г. на Общински съвет – Лясковец определените за оземляване чрез отдаване под наем съгласно Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани имоти с общ размер 155.992 дка, в това число:

-имот № 018008 /част от бивш имот 018002/ с площ 50.000 дка в землище Лясковец;
-имот № 034023 /част от бивш имот 034010/ с площ 50.000 дка в землище Козаревец;
-имот № 199001 с площ 55.992 дка в землище Добри дял;

2.Заделя и предоставя като гаранция до 18.12.2008г. общински поземлен фонд – земеделски земи в землищата на с.Козаревец, с.Джулюница, с.Добри дял и гр.Лясковец с общ размер 409.304 дка, както следва за землища:

-Лясковец: имот № 018008 /част от бивш имот 018002/ с площ 50.000 дка; имот № 000588 с площ 7.488 дка; имот № 088036 с площ 3.720 дка; имот № 032022 с площ 4.346 дка; имот № 032023 с площ 4.346 дка; имот № 043029 с площ 7.956 дка; имот № 043030 с площ 7.957 дка; имот № 103030 с площ 5.653 дка; имот № 103029 с площ 5.654 дка; имот № 051017 с площ 2.442 дка; имот № 087008 с площ 2.731 дка; имот № 048026 с площ 30.000 дка;

-Джулюница: имот № 052001 с площ 126.281 дка;

-Козаревец: имот № 034023 /част от бивш имот 034010/ с площ 50.000 дка;

-Добри дял: имот № 199001 с площ 55.992 дка; имот № 064016 с площ 3.152 дка; имот № 064017 с площ 3.152 дка; имот № 064015 с площ 3.152 дка; имот № 064013 с площ 7.000 дка; имот № 064012 с площ 3.079 дка; имот № 064014 с площ 3.152 дка; имот № 011016 с площ 1.823 дка; имот № 013020 с площ 1.900 дка; имот № 013021 с площ 1.829 дка; имот № 015010 с площ 0.950 дка; имот № 032001 с площ 2.803 дка; имот № 062029 с площ 0.950 дка; имот № 064010 с площ 5.196 дка; имот № 083007 с площ 0.582 дка; имот № 115020 с площ 0.950 дка; имот № 129011 с площ 0.914 дка; имот № 123022 с площ 1.011 дка; имот № 135006 с площ 1.890 дка; имот № 135007 с площ 0.950 дка; имот № 157005 с площ 0.303 дка

срещу земеделски земи по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи в землището на с.Козаревец с общ размер 409.152 дка, а именно:

-имот № 000099 с площ 146.537 дка;
-имот № 000083 с площ 47.571 дка;
-имот № 000069 с площ 91.267 дка;
-имот № 000088 с площ 23.826 дка;
-имот № 000097 с площ 93.160 дка;
-имот № 000070 с площ 1.745 дка;
-имот № 000094 с площ 5.046 дка;

3.Извършва корекция в точка 1.3. на Решение № 120/24.06.2004г. в площта на имот 000069, както следва: 91.267 дка.

4.Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка продажбата на имотите с общ размер 409.152 дка в землището на с.Козаревец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/