Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 195 / 28.10.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 195

ОТНОСНО: Даване на правомощия на кмета на Община Лясковец да сключи споразумение с данъчна администрация относно възлагане на функции и правомощия по чл.237, ал.3 и ал.4 от Данъчно процесуалния кодекс.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Упълномощава кмета на Община Лясковец да подпише споразумение за възлагане на функции и правомощия по чл.237, ал.3 и ал.4 от Данъчно процесуалния кодекс с Данъчна администрация, представлявана от Главния Данъчен Директор.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/