Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 196 / 28.10.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 196

ОТНОСНО: Предложение от управителя на “БКС” ЕООД гр.Лясковец относно проектодоговор за отдаване под наем на ДМА, собственост на дружеството.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Утвърждава предложения от управителя на “БКС” ЕООД гр.Лясковец проектодоговор за отдаване под наем на ДМА, собственост на дружеството с допълненията направени от постоянната комисия по “Икономическо развитие” и съобразен със становището на кмета на Община Лясковец.

2.Управителят на “БКС” ЕООД да внесе предложение в Общински съвет - Лясковец относно минимални наемни цени за отдаваните обекти.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/