Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 197 / 28.10.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 197

ОТНОСНО: Приемане на пазарна цена и начина на продажба на недвижим имот, собственост на “Лотос” ЕООД /в ликвидация/ гр. Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.2, във връзка с ал.1, т.8 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Одобрява пазарната оценка на обект: Урегулиран поземлен имот ХІІІ – за производствено складови дейности, кв.134 по ПУП на гр.Лясковец, заедно с построената в него сграда /централен склад/, собственост на “Лотос” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец в размер на 26 235 лева.

2.Възлага на ликвидатора на “Лотос” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец да извърши продажба на посочения в точка 1 имот по реда на чл.15, ал.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/