Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 200 / 28.10.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 200

ОТНОСНО: Избор на съдебни заседатели.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.4 от Наредба № 27/13.12.1994г. за съдебните заседатели, писмо изх. № 57/15.09.2004г. на Председателя на Апелативен съд – Велико Търново и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване – със 6 гласа “за”, 1 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Не приема предложението г-н Христо Стефанов Хубанов да бъде избран за съдебен заседател за Окръжен съд гр.Велико Търново.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/