Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 204 / 25.11.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 204

ОТНОСНО: Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от Общинския горски фонд за 2005г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.5 и чл.53, ал.4 от Закона за горите.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разрешава добив на 6 плътни кубически метра стояща дървесна маса от имот № 221053 с площ от 5 дка в местността “Ташлъ гечит” в землището на с.Добри дял, от горския фонд на Кметство Козаревец, в съответствие с изчисленията за обема и сортимента от маркирания лесосечен фонд (одобрено с план-извлечение за отдел 255/и и 255/з). Маркирането на дърветата за сеч е извършено с контролна марка № 0697.

2. Добитата дървесина да бъде предоставена за нуждите на звената на бюджетна издръжка за отоплителен сезон 2004/2005г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/