Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 205 / 25.11.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 205

ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; в изпълнение чл. 9 и прилагането на чл. 67 от Закона за местните данъци и такси и Решение № 171/ 30.09.2004 г. на ОбС – Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Променя глава ІІ “Местни такси”, раздел І “Такса битови отпадъци” от Наредбата за администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, както следва:

1. чл.11, ал.1, става:
“Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, като лицата по чл. 9, ал. 2 могат да подават декларация за определяне такса за услугата “сметосъбиране и сметоизвозване” в Община Лясковец и кметствата до 30 ноември на предходната година. В декларацията се посочва видът и броят на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената от Общината честота за извозването им.”

2. Създава нова ал.5 към чл.11:
“Подадените в Общината и кметствата декларации по чл.11, ал.1 се завеждат в отделен регистър.
По внесената декларация се извършва проверка за правилността на определяне на броя и вида на съдовете за смет, съгласно генерираното количество битови отпадъци. В срок до 10 /десет/ работни дни длъжностното лице удостоверява с подписа си съгласуването на декларацията. След удостоверяване на декларираните обстоятелства те се отразяват по партидите на данъчно задължените лица за изчисляване на дължимата такса битови отпадъци за годината.”

3. Създава нова ал.6 към чл.11:
“Когато лицата по чл.9, ал.2 не са подали в срок декларация по чл.11, ал.1, декларирали са по – малко от необходимия им брой от съответния вид съдове за битови отпадъци, или не изхвърлят битовите отпадъци в определените за целта съдове, то те заплащат годишната такса пропорционално върху отчетната /балансова/ стойност за нежилищните имоти. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви, съгласно сроковете за плащане.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/