Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 206 / 25.11.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 206

ОТНОСНО: Придобиване на дълготрайни материални активи.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с прилагането на чл.9, ал.3 и изпълнението на чл.18 от Закона за общинския бюджет; Раздел ІV от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и Решение № 39/29.01.2004г. на ОбС - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.За нуждите на Община Лясковец да се закупят дълготрайни материални активи – контейнери /4 кубика/, разпределени, както следва:
Кметство Джулюница - 23 броя - 12 190 лв.
Кметство Козаревец - 2 броя - 1 060 лв.
Кметство Добри дял - 2 броя - 1 060 лв.
Кметство Драгижево - 10 броя - 5 300 лв.
Кметство Мерданя - 10 броя - 5 300 лв.
ОБЩО: - 47 броя - 24 910 лв.

2.Новозакупените ДМА да се отразят в Разчета за капитални вложения за 2004 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/