Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 207 / 25.11.2004

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 207

ОТНОСНО: Утвърждаване на такса за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец през 2005 година.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.62, чл.63 и чл.66, ал.1 Закона за местните данъци и такси, и писмени предложения на кметовете на кметства към Община Лясковец.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване - с 10 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.7 и чл.9, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ одобрява план-сметка за приходите и разходите по дейности, както следва:


ПРИХОДИ - 255 785 лв.

от такса смет ще постъпят - 255 785 лв.


ВСИЧКО РАЗХОДИ - 255 785 лв.

- за закупуване на контейнери - 11 650 лв.

- за събирането на битовите отпадъци
и транспортирането им до сметищата - 162 453 лв.

- за поддържането на сметищата - 46 353 лв.

- за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и др.територии от населените места,
предназначени за обществено ползване - 35 329 лв.

II. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА; чл.67, ал.2 от ЗМДТ и чл.11, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ определя промил върху данъчната оценка на имотите за събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места за Общината през 2005 година, както следва:

А.
За населението
Сметосъбиране и Сметоизвозване Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на сметище Поддържане на паркове, алеи и територии за обществено ползване Всичко
гр. Лясковец 6 2 1 9
с. Джулюница 7 1 0 8
с. Козаревец 5 3 0 8
с. Добри дял 3 3 2 8
с. Драгижево 4 2 2 8
с. Мерданя 4 2 2 8
Б.
За фирми и организации
Сметосъбиране и Сметоизвозване Обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на сметище Поддържане на паркове, алеи и територии за обществено ползване Всичко
гр. Лясковец 14 5 5 24
Кметство Джулюница 7 4 0 11
Кметство Козаревец 7 4 0 11
Кметства Добри дял, Драгижево и Мрданя 3 5 3 11

III. Утвърждава следните такси за изхвърляне на смет - по посочената честота на извозване, за нежилищни имоти на физически и юридически лица, в зависимост от вида на използваните съдове, както следва:

А. За пластмасова кофа за смет - 3 пъти седмично - 38 лв. за месец
Б. За контейнер “Бобър” - 3 пъти седмично - 60 лв. за месец
В. За контейнер 4 куб.м - 2 път месечно - 30 лв. за месец


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/