Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 208 / 25.11.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 208

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Лясковец за 2004г.

На основание чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема отчета за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Лясковец за 2004 година към 31.10.2004 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/