Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 209 / 25.11.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 209

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 193/28.10.2004г. на Общински съвет – Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решения на Общински съвет – Лясковец №№ 83/29.04.2004г., 120/24.06.2004г. и писмо на Областен управител на област Велико Търново изх. № 1005-9/16.11.2004г.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва Решение № 193/28.10.2004г. на Общински съвет – Лясковец, както следва:

1.Променя предназначението на имот № 000096 – публична общинска собственост, начин на трайно ползване: блато, с площ 46.664 дка в землището на с.Козаревец в имот с предназначение – пасище, мера, поради промяна на начина на трайно ползване на имота /който не отговаря на действителния начин на трайно ползване към настоящия момент/ съгласно скица № ф 00800/20.10.2004г. на Общинска служба “Земеделие и гори” гр.Лясковец.

2.Одобрява имот № 000096 с площ 46.664 дка, землище с.Козаревец с предназначение – пасище, мера за частна общинска собственост.

3.Точка 2 става точка 3.

4.Точка 3 става точка 4.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/