Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 210 / 25.11.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 210

ОТНОСНО: Промяна на плана за приватизация на обекти през 2004 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.2, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.3, ал.5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, във връзка с Решения №№ 550/29.04.2003г., 82/29.04.2004г. на Общински съвет – Лясковец и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 5 гласа “за”, “против” няма и 9 “въздържали се”,  Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Не приема предложението за допълване списъка за приватизация по точка 1 от Решения №№ 550/29.04.2003г. и 82/29.04.2004г. с обособена част от имуществото на “БКС” ЕООД гр.Лясковец – УПИ VІІ – за хранително-вкусова производствена дейност с площ 2 000 кв.м, ведно със застроена сграда – столова, находящ се в кв.158 по ПУП на гр.Лясковец – промишлена зона /АОС-ч № 429/18.11.2002г./.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/