Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 211 / 25.11.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 211

ОТНОСНО: Утвърждаване на минимални наемни цени на обекти, собственост на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 2 гласа “за”, 8 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Не приема предложението на управителя на “БКС” ЕООД гр.Лясковец отнасящо се до промяна на предложената минимална наемна месечна цена на обекти, собственост на дружеството - складове от 0.60 лв. на 0.50 лв. на кв.м и на дърводелска работилница от 300 лв. месечно на 240 лв. с ДДС.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/