Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 212 / 25.11.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 212

ОТНОСНО: Утвърждаване на минимални наемни цени на обекти, собственост на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема минимални месечни наемни цени /с включено ДДС/ на обекти, собственост на “БКС” ЕООД гр.Лясковец, както следва:

1.Административна сграда – офиси – 2.32 лв./кв.м на месец.
2.Складове – 0.60 лв./кв.м на месец.
3.Плац и стари складове – 0.30 лв./кв.м на месец.
4.Сграда – бивш стол – 0.72 лв./кв.м на месец.
5.Дърводелска работилница – 300 лв. на месец.
6.Фургони - 36.00 лв. на месец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/