Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 213 / 25.11.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 213

ОТНОСНО: Процедура по предоставяне на концесия на обект публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 500 от 28.12.2002г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Препотвърждава действието на точки 2,3,4 и 5 от Решение № 500 от 28.12.2002г. на Общински съвет–Лясковец, отнасящи се до откриване и действия по процедура за концесия на обект публична общинска собственост, представляващ урегулирани поземлени имоти ХVІІ – за спортни площадки и ХVІІІ – за стадион в кв.82 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец, актуван с АОС-п № 38/23.06.1998г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/