Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 214 / 25.11.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 214

ОТНОСНО: Разпореждане с общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със становища на постоянните комисии, становище на кмета на Община Лясковец и предложение на общинския съветник Иван Вълчев.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви процедура за отдаване под наем на 148 дка лозя – общинска собственост, сорт “Шардоне”.

2.В срок 31 януари 2005 година, общинска администрация да предложи варианти за разпореждане с останалите лозови насаждения - общинска собственост.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/