Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 215 / 25.11.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.11.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 215

ОТНОСНО: Разпореждане с недвижими имоти и ДМА, собственост на “Лотос” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.1, т.8 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с чл.268, ал.1 от Търговския закон.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Възлага на г-жа Пенка Караиванова - ликвидатор на “Лотос” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец да извърши необходимите действия, свързани с продажбата на обект: Урегулиран поземлен имот ХІІІ – за производствено складови дейности, кв.134 по ПУП на гр.Лясковец, заедно с построената в него сграда /централен склад/, собственост на “Лотос” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец съобразно резултатите от проведената процедура.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/