Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 216 / 23.12.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 23.12.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 216

ОТНОСНО: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец и решение на Временната комисия за изработване на правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. В чл.50, точка 5.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец “50% от” да отпадне, а в края на изречението се допълва “месечно”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/