Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 217 / 23.12.2004

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 23.12.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 217

ОТНОСНО: Приемане на допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2004 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, ал.2 и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.18 от Закона за общинските бюджети, във връзка с чл.22 от Закона за общинските бюджети, в резултат на преизпълнение на собствените приходи, в изпълнение на ПМС 328/08.12.2004г. и ФО 52 от 10.12.2004г. на Министерство на финансите за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 година и във връзка с чл.50, точка 5.3. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Лясковец и становище на Председателския съвет.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА; чл.18 от Закона за общинските бюджети, в изпълнение на ПМС 328/08.12.2004г. и ФО 52 от 10.12.2004г. на Министерство на финансите за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 година Общински съвет-Лясковец приема допълнителен бюджет за Община Лясковец в частта за местни дейности - издръжка в размер на 242 879 лева.
Разпределението на средствата, представляващи обща изравнителна субсидия е в съответствие с разпоредбите на чл.3, ал.1 и ал.2 от цитираното по-горе ПМС 328/ 08.12.2004г., както следва /в лева/:

I. ПО ПРИХОДИТЕ било става разлика
§ 31-00 Получени трансфери/субсидии от ЦБ 127 073 369 952 + 242 879
§ 3112 - обща изравнителна субсидия - за разпределение
други приходи - само за равнение
127 073
418 109
369 952
418 109
+ 242 879
-
ВСИЧКО ПРИХОДИ: 545 182 788 061 + 242 879
II. ПО РАЗХОДИТЕ      
Общински дейности      
Ф-я 01 - “Обща администрация”
Д-ст 122 “Общинска администрация”
§ 10-00 - издръжка
174 272
171 054
170 120
235 143
227 812
226 262
+ 60 871
+ 56 758
+ 56 142
§ 10-13 - постелен инвентар и облекло 3 000 9 320 + 6320
§ 10-15 - материали 33 113 38 519 + 5 406
§ 10-16 - вода, горива, ел.енергия 45 810 60 600 + 14 790
§ 10-20 - външни услуги 57 706 70 000 + 12 294
§ 10-30 - текущ ремонт 20 000 31 000 + 11 000
§ 10-40 - платени данъци, мита и такси 936 976 + 40
§ 10-51 - командировка 4 042 4 967 + 925
§ 10-62 - разходи за застраховки 3 013 6 000 + 2 987
§ 10-91 - СБКО 1 059 3 630 + 2 571
§ 10-98 - др.некласиф.в др.парагр.и подпарагр. 1 441 1 250 - 191
§ 46-00 - разходи за членски внос и учредяване 934 1 550 + 616
Д-ст 123 “Общински съвет”
§ 10-00 - издръжка

3 218

7 331

+ 4 113
§ 10-15 - материали 642 4 158 + 3516
§ 10-20 - външни услуги 2 218 2 751 + 533
§ 10-51 - командировка 258 322 + 64
§ 10-98 - др.некласиф.в др.парагр.и подпарагр. 100 100 -
Ф-я 03 “Образование”
д-ст 311 “Целодневни детски градини”
§ 10-00 - издръжка


152 659


215 643


+ 62 984
§ 10-11 - храна 34 148 49 774 + 15 626
§ 10-12 - медикаменти 95 - - 95
§ 10-13 - постелен инвентар и облекло 1 959 9 336 + 7377
§ 10-14 - уч.и научноизсл.разх.и книги 157 109 - 48
§ 10-15 - материали 3 171 4 301 + 1 130
§10-16 - вода, горива, ел. енергия 95 967 122 678 + 26 711
§ 10-20 - външни услуги 9 648 14 548 + 4 900
§ 10-30 - текущ ремонт 3 858 6 394 + 2 536
§ 10-40 - платени данъци, мита и такси 1 262 1 493 + 231
§ 10-51 - командировки 230 321 + 91
§ 10-91 СБКО 1 990 6 680 + 4 690
§ 10-92 - глоби,неустойки,лихви 9 9 -
§ 10-98 - др.некласиф.в др.парагр.и подпарагр. 165 - - 165
Ф-я IV “Здравеопазване”
д-ст 431“Детски ясли”
§ 10-00 - издръжка


35 324


56 435


+ 21 111
§10-11 - храна 8 184 14 415 + 6 231
§10-12 - медикаменти 20 - - 20
§ 10-13 - постелен инвентар и облекло - 4 320 + 4320
§ 10-15 - материали 504 648 + 144
§ 10-16 - вода, горива, ел.енергия 23 837 30 353 + 6 516
§ 10-20 - външни услуги 1 778 2 973 + 1 195
§ 10-30 - текущ ремонт 546 391 - 155
§ 10-40 - платени данъци, мита и такси - 372 + 372
§ 10-51 - командировки 139 119 - 20
§ 10-91 СБКО 316 2 844 + 2 528
Ф-я 05 “Работи и сл. по социално осигуряване”
Д-ст 524 “Домашен социален патронаж”
§ 10-00 - издръжка
39 720

29 177
57 149

43 194
+ 17 429

+ 14 017
§ 10-11 - храна 16 951 25 155 + 8 204
§ 10-13 - постелен инвентар и облекло - 1 200 + 1 200
§ 10-15 - материали 1 044 1 371 + 327
§ 10-16 - вода, горива, ел.енергия 8 330 11 456 + 3 126
§ 10-20 - външни услуги 1 484 2 328 + 844
§ 10-30 - текущ ремонт 855 250 - 605
§ 10-40 - платени данъци, мита и такси 107 501 + 394
§ 10-51 - командировки 25 33 + 8
§ 10-62 - разходи за застраховки 280 182 - 98
§ 10-91 - СБКО 101 718 + 617
Д-ст 525 “Клубове на пенсионера”
§ 10-00 - издръжка

1 461

3 755

+ 2 294
§ 10-13 - постелен инвентар и облекло - 1 080 + 1 080
§ 10-15 - материали 34 111 + 77
§ 10-16 - вода, горива, ел.енергия 1 158 1 287 + 129
§ 10-20 - външни услуги 190 760 + 570
§ 10-40 - платени данъци, мита и такси 14 14 -
§ 10-91 - СБКО 65 503 + 438
Д-ст 532 “Програми за временна заетост” 9 082 10 200 + 1 118
§ 10-15 - материали 9 082 10 200 + 1 118
Ф-я 06 “Жил.с-во, БКС и опазв.на околн. ср.”
Д-ст 601 “Управление,к-л и регулиране на д-стите по жил.стр-во и територ.развитие”
§ 10-00 - издръжка
70189

2 255
122 446

3 936
+ 52 257

+ 1 681
§ 10-13 - постелен инвентар и облекло - 420 + 420
§ 10-20 - външни услуги 2 039 3 170 + 1 131
§ 10-40 - платени данъци, мита и такси 28 28 -
§ 10-51 - командировки 144 144 -
§ 10-91 - СБКО 44 174 + 130
Д-ст 604 “Осветление”
§ 10-00 - издръжка

45 020

80 446

+ 35 426
§ 10-16 - вода, горива, ел. енергия 45 020 80 446 + 35 426
Д-ст 619 “Др. д-сти по жил. стр-во и регион. р-е”
§ 10-00 - издръжка

21 515

34 075

+ 12 560
§ 10-13 - постелен инвентар и облекло - 480 + 480
§ 10-15 - материали 170 196 + 26
§ 10-16 - вода, горива, ел.енергия 608 608 -
§ 10-20 - външни услуги 20 675 32 608 + 11 933
§ 10-91 - СБКО 62 183 + 121
Д-ст 622 “Озеленяване”
§ 10-00 - издръжка

1 399

3 989

+ 2 590
§ 10-13 - постелен инвентар и облекло - 240 + 240
§ 10-15 - материали 247 247 -
§ 10-16 - вода, горива, ел.енергия 392 392 -
§ 10-20 - външни услуги 738 3 003 + 2 265
§ 10-91 - СБКО 22 107 + 85
Ф-я 07 “Почивно дело,култура и религ.д-сти”
Д-ст 714 “Физкултура и спорт”
§ 10-00 - издръжка
10 843

7 897
14 602

10 714
+ 3 759

+ 2 817
§ 10-13 - постелен инвентар и облекло - 120 + 120
§ 10-15 - материали 774 774 -
§ 10-16 - вода, горива, ел.енергия 7 093 9 720 + 2 627
§ 10-40 - платени данъци, мита и такси 17 17 -
§ 10-91 - СБКО 13 83 + 70
Д-ст 741 “РТВ”
§ 10-00 - издръжка

2 320

2 982

+ 662
§ 10-13 - постелен инвентар и облекло - 120 + 120
§ 10-15 - материали 56 56 -
§ 10-20 - външни услуги 1 953 2 366 + 413
§ 10-51 - командировки 188 188 -
§ 10-91 - СБКО 15 94 + 79
§ 10-98 - др.некласиф.в др.парагр.и подпарагр. 108 158 + 50
Д-ст 745 “Обредни домове и зали”
§ 10-00 - издръжка

626

906

+ 280
§ 10-15 - материали 110 110 -
§ 10-16 - вода, горива, ел.енергия 482 762 + 280
§ 10-40 - платени данъци, мита и такси 19 19 -
§ 10-91 - СБКО 15 15 -
Ф-я 08 “Икономически дейности и услуги”
Д-ст 829 “Др.д-сти по селското стопанство”
§ 10-00 - издръжка
62 175

660
86 643

4 400
+ 24 468

+ 3 740
§ 10-13 - постелен инвентар и облекло - 720 + 720
§ 10-15 - материали 100 100 -
§ 10-16 - вода, горива, ел.енергия 213 1 360 + 1 147
§ 10-20 - външни услуги 41 1 608 + 1 567
§ 10-62 - разходи за застраховки 200 200 -
§ 10-91 - СБКО 106 412 + 306
Д-ст 832 “Служби и д-сти поддържане, ремонти и изграждане пътища”
§ 10-00 - издръжка

61 515

82 243

+ 20 728
§ 10-15 - материали 3 063 3 063 -
§ 10-16 - вода, горива, ел.енергия 240 240 -
§ 10-20 - външни услуги 41 007 52 423 + 11 416
§ 10-30 - текущ ремонт 17 205 26 517 + 9 312
ВСИЧКО РАЗХОДИ: 545 182 788 061 + 242 879

Допълнителният бюджет е разпределен по дейности, параграфи и подпараграфи в лева, по пълна бюджетна класификация към бланка форма БО 3.

II. На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.18, във връзка с чл.22 от Закона за общинските бюджети, в резултат на преизпълнение на собствените приходи Общински съвет Лясковец приема допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2004 г. в частта за местни дейности - издръжка в размер на 15 000 лева, както следва /в лева/:

I. ПО ПРИХОДИТЕ било става разлика
ВСИЧКО: 146 500 161 500 + 15 000
§ 24-05 - приходи от наем на общ. имущество 65 000 69 674 + 4 674
§ 24-06 - приходи от наем земя 8 000 12 691 + 4 691
§ 27-01 - Такси детски градини 58 000 63 070 + 5 070
§ 27-02 - Такси детски ясли 15 500 16 065 + 565
II. ПО РАЗХОДИТЕ 297 666 312 666 + 15 000
Общински дейности      
Ф-я III “Образование”
д-ст 311 “Целодневни детски градини”
§10-11 - храна


49 774


52 274


+ 2 500
§10-16 - вода, горива, ел. енергия 122 678 125 178 + 2 500
Ф-я IV “Здравеопазване”
д-ст 431“Детски ясли”
§ 10-16 - вода, горива, ел.енергия


30 353


34 353


+ 4 000
Ф-я VІ “ Жил.с-во, БКС и опазв.на околн.ср.”
д-ст 604 “Осветление”
§ 10-16 - вода, горива, ел. енергия


80 446


86 446


+ 6 000

1. Допълнителният бюджет е разпределен по дейности, параграфи и подпараграфи в лева, по пълна бюджетна класификация към бланка форма БО 3.
2. Всички допълнителни кредити за приходи и разходи да се разпределят от Кмета на Общината.

ІІІ. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.50, точка 5.3. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец и становище на Председателския съвет набраните като икономии съгласно чл.50, точка 5.3. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец средства в размер на 539 лева да се разпределят за нуждите на детските градини на територията на Община Лясковец за 2004г. съобразно броя на децата във всяка от тях, както следва:

1.ЦДГ “Пчелица” гр.Лясковец - 136 лв.
2.ЦДГ “Радост” гр.Лясковец - 98 лв.
3.ЦДГ “Славейче” гр.Лясковец - 98 лв.
4.ЦДГ “Калинка” с.Мерданя - 24 лв.
5.ЦДГ с.Драгижево - 25 лв.
6.ЦДГ “Детелина” с.Козаревец - 24 лв.
7.ЦДГ “Сладкопойна чучулига”с.Джулюница - 78 лв.
8.ЦДГ “Щастливо детство” с.Добри дял - 56 лв.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/