Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 218 / 23.12.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 23.12.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 218

ОТНОСНО: Приемане на План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2005 година.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :


1. Приема План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2005година, както следва:

МЕСЕЦ ЯНУАРИ

1.Отчет за работата на Общински съвет – Лясковец през второто полугодие на 2004г.
2.Отчет за изпълнението на Бюджет 2004г. на Община Лясковец.
3.Предложение за преразпределяне на остатъка от средствата в частта “Делегирани от държавата дейности” на Бюджет 2004г. на Община Лясковец.
4.Приемане на Културен календар на Община Лясковец за 2005г. и План-сметка на необходимите средства за изпълнението му.
5.Утвърждаване на държавен план-прием в СОУ “М.Райкович” за учебната 2005-2006 година.
6.Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
7.Избор на управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.
8.Доклад на ликвидатора на “Лотос” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.
9.Актуализиране на Стратегия за развитие на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.
10.Разпореждане с общинска собственост.
11.Питания.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

1.Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2005 година, в това число:
-Приемане на Инвестиционна програма на общината за 2005 година;
-Утвърждаване на приходно-разходните сметки на извънбюджетните фондове.
2.Отчет за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност през 2004г. и нейното актуализиране.
3.Приемане на списък на продажби на обекти съгласно ЗОС през 2005г.
4.Приемане на годишен план за приватизация на обекти съгласно ЗПСК през 2005г.
5.Приемане на Наредба за управление и разпореждане с общинските жилища.
6.Приемане на правила за отдаване под наем на имоти – общинска собственост на политическите партии, синдикални и обществени организации.
7.Информация за резултатите от извършени финансови ревизии на “Лотос” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец до края на 2004г.
8.Приемане на решение относно ликвидацията на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец.
9.Разпореждане с общинска собственост.
10.Питания.

МЕСЕЦ МАРТ

1.Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2005 г. в Община Лясковец.
2.Информация за състоянието на административното обслужване в Община Лясковец.
3.Разглеждане на проекто-мрежата учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2005-2006 година.
4.Приемане на изменения в Наредбата за концесии.
5.Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец.
6.Приемане на доклад за изпълнение на общия устройствен план на град Лясковец.
7.Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2004г.
8.Отчет за дейността на Обществения съвет за социално подпомагане.
9.Разпореждане с общинска собственост.
10.Питания.

МЕСЕЦ АПРИЛ

1.Приемане на Общински план за развитие и Програма за реализацията му.
2.Доклад на кмета на Община Лясковец относно: План за регулация на улици и поземлени имоти на обекти – публична общинска собственост в град Лясковец.
3.Приемане на Общинска програма за развитие на туризма.
4.Информация за резултатите от извършени финансови ревизии в “БКС” ЕООД гр.Лясковец до 31.12.2004г.
5.Приемане на годишния отчет на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец за 2004г.
6.Приемане на годишния отчет на “БКС” ЕООД гр.Лясковец за 2004г.
7.Разпореждане с общинска собственост.
8.Питания.

МЕСЕЦ МАЙ

1.Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.
2.Информация за осъществяваните социални дейности от Община Лясковец.
3.Приемане на Наредба за дейността на Община Лясковец по предоставяне на услуги от Домашен социален патронаж.
4.Информация за изпълнение на общинската стратегия за закрила на детето.
5.Утвърждаване на правила и критерии за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на Община Лясковец и за удостояване с годишни награди за заслуги към Община Лясковец.
6.Разпореждане с общинска собственост.
7.Питания.

МЕСЕЦ ЮНИ

1.Информация за извършените пролетни селскостопански работи и осъществена подготовка за жътвена кампания.
2.Информация относно стопанисване на земеделските земи на територията на Община Лясковец.
3.Приемане план за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2005г.
4.Разпореждане с общинска собственост.
5.Предложение относно утвърждаване на почетни и заслужили граждани.
6.Питания.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/