Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 219 / 23.12.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 23.12.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 219

ОТНОСНО: Промяна структурата на Общинска администрация - Лясковец – дирекция “БФСД.

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с Решение № 3/26.11.2003г. на Общински съвет – Лясковец и Акт за възлагане на правомощия на данъчни органи по чл.237, ал.4 от Данъчно процесуалния кодекс от 09.12.2004г. на база подписано Споразумение между Главна Данъчна Дирекция и Община Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Дирекция “БФСД” да се увеличи с три броя старши специалисти и от 8 /осем/ да станат 11 /единадесет/. Тези допълнителни бройки да извършват посочените в Споразумението функции и правомощия по администрирането на данъчните задължения по ЗМДТ.

2.Разликата между необходимите 3 /три/ броя и отпуснатите от Главна Данъчна Дирекция бройки, както и средствата за работни заплати и осигурителни вноски да бъдат дофинансирани със средства от местни приходи на общинския бюджет.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/