Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 220 / 23.12.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 23.12.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 220

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация съгласно ЗПСК и списъка на обектите за продажба съгласно ЗОС през 2004 година.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Отчета за изпълнение на годишния план за приватизация съгласно ЗПСК и списъка на обектите за продажба съгласно ЗОС през 2004 година.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/