Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 221 / 23.12.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 23.12.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 221

ОТНОСНО: Отчет за дейността на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема отчета за дейността на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец и дава много добра оценка за работата му.

2.Възлага на управителя да предприеме съответните законови действия по събиране на вземанията на дружеството от наеми.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/