Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 222 / 23.12.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 23.12.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 222

ОТНОСНО: Отчет за дейността на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема отчета за дейността на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

2.Задължава управителя да заложи реални действия в предстоящата актуализация на Стратегията за развитие на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/