Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 223 / 23.12.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 23.12.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 223

ОТНОСНО: Утвърждаване на процедури относно избор на управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, 1 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи допълнително споразумение към договора за управление на настоящия управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец със следното съдържание – “При прекратяване на договора поради изтичане на срока, управителят продължава да изпълнява задълженията си по настоящия договор до избирането на нов управител на дружеството от Общински съвет – Лясковец.”

2. Открива процедура за избор чрез пряк избор на управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец. Кандидатите да отговарят на изискванията на Закона за лечебните заведения, като молби и съответните документи се приемат до 15 януари 2005г. в общинска администрация.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/