Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 224 / 23.12.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 23.12.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 224

ОТНОСНО: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху обект частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.45, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с молба вх.№ М 1406/15.10.2004г. от Иванка Стоева – изпълнителен директор на сдружение “Устойчиво развитие” с.Водица, община Попово и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 5 гласа “за”, “против” няма и 9 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за учредяване право на безвъзмездно ползване за изграждане на хоспис на сдружение “Устойчиво развитие” с.Водица, община Попово върху обект бивше училище в с.Драгижево /АОС-ч № 442/11.08.2003г./ за срок от 10 години.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/