Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 225 / 23.12.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 23.12.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 225

ОТНОСНО: Продължаване на договор за наем на обект Гробищен парк гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §78, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, във връзка с молба вх.№ М 1811/02.12.2004г. от ЕТ “Рай – Недко Нешков” гр.Лясковец и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 8 гласа “за”, “против” няма и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за продължаване договора за наем между Община Лясковец и ЕТ “Рай – Недко Нешков” гр.Лясковец за обект Гробищен парк /АОС-п №32/05.05.1998г./ за срок до 31.12.2011г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/