Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 227 / 23.12.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 23.12.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 227

ОТНОСНО: Отдаване под наем части от имоти публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОС, становища изх. № 211/13.08.2004г. на кмета на Кметство Добри дял и изх. №115/03.11.2004г. на директора на ОУ “П.Р.Славейков” с.Джулюница.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се организира търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение /лавка/ с площ 18 кв.м, находящо се в ОУ “П.Р.Славейков” с.Джулюница за търговска дейност /продажба на закуски, сладкарски изделия и др.т./ при първоначален месечен наем 65.90 лв., който да бъде актуализиран с индекс, съобразен с увеличението на МРЗ за страната. Разходите, свързани с ползването на помещението са за сметка на наемателя.

2. Определеният месечен наем за помещение /лавка/ в ОУ “П.Р.Славейков” с.Джулюница с площ 18 кв.м да бъде намален с 20%.

3. Да се организира търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение с площ 40.50 кв.м, находящо се в сградата на Кметство Добри дял за търговска дейност при първоначален месечен наем 104.55 лв., който да бъде актуализиран с индекс, съобразен с увеличението на МРЗ за страната. Разходите, свързани с ползването на помещението са за сметка на наемателя.

4. Определеният месечен наем за помещение в сградата на Кметство Добри дял с площ 40.50 кв.м да бъде намален с 20%.

5. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира процедурата по провеждане търгове за отдаване под наем на обектите по точки 1 и 3 и сключи договори за наем със спечелилите търговете участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/