Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 228 / 23.12.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 23.12.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 228

ОТНОСНО: Отдаване под наем язовир - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, § 4 от ПЗР на Закона за сдружения за напояване и писмо изх. № 07-748/13.10.2004г. на Министъра на земеделието и горите.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Да се организира търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на язовир “Балтей” /имот № 000539/, землище Лясковец с площ 27.085 дка, актуван с АОС-п № 55/3.10.2000г при първоначален месечен наем 59.59 лв., който да бъде актуализиран с индекс, съобразен с увеличението на МРЗ за страната.

2.Разходите, свързани с ползването на обекта с предназначение риборазвъждане и спортен риболов са за сметка на наемателя.

3.Възлага на кмета на Община Лясковец да организира процедурата по отдаване под наем на обекта по точка 1 и сключи договори за наем със спечелилия търга участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/