Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 229 / 23.12.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 23.12.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 229

ОТНОСНО: Разпореждане с обекти общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.34, ал.1, чл.54, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решение № 83/29.04.2004 г.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на обекти в база Честово, както следва:
1.1. УПИ ІІІ – за паркинги и гаражи, кв. 144 по ПУП-промишлена зона Лясковец /АОС-ч № 495/23.02.2004 г./; начална тръжна цена – 5144.00 лв.; депозит – 10% в размер на 514.40 лв.; стъпка на наддаване – 3 % в размер на 154.32 лв.
1.2. УПИ ІV-за производствено-складови дейности, кв. 144 по ПУП-промишлена зона Лясковец /АОС-ч № 497/23.02.2004 г./; начална тръжна цена – 8469.00 лв.; депозит – 10% в размер на 846.90 лв.; стъпка на наддаване – 3% в размер на 254.07 лв.
1.3. УПИ ІІ-за обществено ползване, кв. 140 по ПУП – промишлена зона Лясковец /АОС-ч № 486/16.02.2004 г./; начална тръжна цена – 12810.00 лв.; депозит – 1281.00 лв.; стъпка на наддаване – 384.30 лв.

2. Търгът да се проведе в салона на Община Лясковец на 18.02.2005г. от 13.00 ч. за обекта по т.1.1.; 14.00 ч. – за обекта по т. 1.2.; 15.00 ч. – за обекта по т.1.3.

3. Заплащането на договорената цена се извършва в 7-дневен срок от издаване заповед по чл. 63, ал. 1 от НРПУРОИ. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплати в левове по банкова сметка на Община Лясковец № № 3005845006 БИН 7311550002, б. код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец. Режийни разноски в размер 2% върху договорената сума да се заплащат по банкова сметка № 3005845006 БИН 7311700000, б. код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец. Местен данък в размер на 2% върху договорената сума да се заплаща по банкова сметка № № 3000917000 БИН 7311250005 б. код 30004019 при банка ДСК гр. Велико Търново. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Предназначението на обектите, както следва: УПИ ІІІ-за паркинги и гаражи, кв. 144, УПИ ІV – за производствено-складови дейности, кв. 144; УПИ ІІ – за обществено обслужване, кв. 140 по ПУП – промишлена зона Лясковец да бъде запазено за срок от три години считано от датата на сключване на договора за продажба на обектите.

5. Утвърждава за всеки от обектите тръжната документация и договора за продажба като част от нея.

6. Тръжната документация да се получава в Информационния център в Община Лясковец след заплащане такса от 50.00 лв. за всеки обект.

7. Определя срок за закупуване на тръжна документация до 16.02.2005 г., 17.00 ч. вкл.

8. Определя срок за подаване заявления и внасяне депозит за участие до 17.02.2005 г., 17.00 ч. вкл.

9. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Лясковец № 5000917832, б.код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец.

10. В търга могат да участват индивидуално всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия, изискуемите документи, посочени в тръжните книжа. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

11. При неявяване на кандидати търгът да се проведе на 25.02.2005г. в същия час, на същото място, при същите условия.

12. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг до 23.02.2005 г., 17.00 ч. вкл.

13. Определя срок за подаване на заявления и внасяне депозит за участие в повторния търг до 24.02.2005 г., 17.00 ч. вкл.

14. При неявяване на кандидати на повторно обявения търг, нов търг да се проведе на 10.03.2005 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

15. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в търга по т. 14 до 08.03.2005 г., 17.00 ч. вкл.

16. Определя срок за подаване заявления и внасяне депозит за участие в търга по т. 14 до 09.03.2005 г. , 17.00 ч. вкл.

17. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търговете и сключването на договори със спечелилите участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/