Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 230 / 23.12.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 23.12.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 230

ОТНОСНО: Разпореждане с обект общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.34, ал.1, чл.54, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решение № 176/30.09.2004 г.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на УПИ V-за магазин с площ 410 кв. м, находящ се в кв. 115 по ПУП на гр. Лясковец /АОС-ч № 507/19.08.2004 г./; начална тръжна цена – 4415.00 лв.; депозит – 10% в размер на 441.50 лв.; стъпка на наддаване – 3% в размер на 132.45 лв.

2. Търгът да се проведе в салона на Община Лясковец на 25.02.2005г. от 09.00 ч.

3. Заплащането на договорената цена се извършва в 7-дневен срок от издаване заповед по чл. 63, ал. 1 от НРПУРОИ. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплати в левове по банкова сметка на Община Лясковец № № 3005845006 БИН 7311550002, б. код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец. Режийни разноски в размер 2% върху договорената сума да се заплащат по банкова сметка № 3005845006 БИН 7311700000, б. код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец. Местен данък в размер на 2% върху договорената сума да се заплаща по банкова сметка № № 3000917000 БИН 7311250005 б. код 30004019 при банка ДСК гр. Велико Търново. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея.

5. Тръжната документация да се получава в Информационния център в Община Лясковец след заплащане такса от 50.00 лв.

6. Определя срок за закупуване на тръжна документация до 23.02.2005 г., 17.00 ч. вкл.
7.Определя срок за подаване заявления и внасяне депозит за участие до 24.02.2005 г., 17.00 ч. вкл.

8. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Лясковец № 5000917832, б.код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец.

9. В търга могат да участват индивидуално всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия, изискуемите документи, посочени в тръжните книжа. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

10. При неявяване на кандидати търгът да се проведе на 11.03.2005 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

11. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг до 09.03.2005 г., 17.00 ч. вкл.

12. Определя срок за подаване на заявления и внасяне депозит за участие в повторния търг до 10.03.2005 г., 17.00 ч. вкл.

13. При неявяване на кандидати на повторно обявения търг, нов търг да се проведе на 18.03.2005 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

14. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в търга по т. 13 до 16.03.2005 г., 17.00 ч. вкл.

15. Определя срок за подаване заявления и внасяне депозит за участие в търга по т. 13 до 17.03.2005 г. , 17.00 ч. вкл.

16. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търга и сключването на договор със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/