Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 232 / 27.01.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 232

ОТНОСНО: Отчет за работата на Общински съвет – Лясковец през второто полугодие на 2004 година.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема отчета за работата на Общински съвет – Лясковец през второто полугодие на 2004 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/