Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 236 / 27.01.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 236

ОТНОСНО: Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл. 22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

Чл.39 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ да придобие следния вид:
Чл.39 (1) За издаване на разрешения и за упражняване на дейности се заплаща такса в определени размери, при спазване на следните принципи:
1. Размерът на таксите се определя въз основа на разходите, извършвани от общината за обработката на документите и за контрола по спазването на изискванията за извършване на дейността;
2. При прекратяването на дейността на даден търговски обект общината възстановява частта от годишната такса, пропорционална на периода, през който дейността не се осъществява;
3.При сезонна работа годишната такса се заплаща в размер, пропорционален на периода на извършването и.
(2) Таксите по ал.1 се събират в следните размери:

1.Първоначална за издаване на разрешение за търговия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия и годишна за контрол по спазване на изискванията за извършване на следните търговски дейности:
1.1. В обекти за търговия на едро и дребно:
1.1.1. За град Лясковец
- в търговски обект за търговия на едро първоначална такса 300 лв.и годишна такса 300 лв.
- в търговски обект за търговия на дребно с площ до 50 кв.м.: първоначална такса 150 лв. и годишна такса 150 лв.
- в търговски обект за търговия на дребно с площ над 50 кв.м.: първоначална такса 200 лв. и годишна такса 180 лв.
1.1.2. За селата на територията на Общината
- в търговски обект за търговия на едро - първоначална такса 100 лв. и годишна такса 100 лв.
- в търговски обект за търговия на дребно - първоначална такса 50 лв. и годишна такса 50 лв.
1.2. В обекти за хранене и развлечения:
1.2.1. Категории “една звезда” и “две звезди”
- за град Лясковец - първоначална такса 100 лв. и годишна такса 100 лв.
- за селата на територията на общината - първоначална такса 50 лв. и годишна такса 50 лв.
1.2.2. Категория “три звезди”
- за град Лясковец - първоначална такса 100 лв. и годишна такса 200 лв.
- за селата на територията на общината - първоначална такса 100 лв. и годишна такса 100 лв.
1.2.3. Категории “четири звезди” и “пет звезди”
- за град Лясковец - първоначална такса 200 лв. и годишна такса 250 лв.
- за селата на територията на общината - първоначална такса 150 лв. и годишна такса 150 лв.
2. Годишна такса за контрол по спазване на изискванията за извършване на следните дейности:
2.1. За складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки - годишна такса 300 лв.
2.2. За търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки:
2.2.1. За гр. Лясковец, както следва:
- в търговски обект с площ до 50 кв.м. - годишна такса 100 лв.;
- в търговски обект с площ над 50 кв.м. - годишна такса 150 лв.
2.2.2. За търговските обекти в селата - годишна такса 30 лв.
2.3. За търговия с вина и спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения в зависимост от капацитета и категорията им:
2.3.1.Категории “една звезда” и “две звезди” :
- за гр. Лясковец - годишна такса 200 лв.
- за селата на територията на общината - годишна такса 100 лв.
2.3.2. Категория “три звезди” :
- за гр. Лясковец - годишна такса 250 лв.
- за селата на територията на общината - годишна такса 150 лв.
2.3.3. Категории “четири звезди” и “пет звезди” :
- за гр. Лясковец - годишна такса 300 лв.
- за селата на територията на общината - годишна такса 200 лв.
2.4. За временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и други подобни се събира такса в размер на 20 лв. на ден.
2.5. За издаване на други разрешения - 30 лв.
(3) Първоначалната такса по чл. 39, ал. 2, т.1 се заплаща при предявяване на искането за издаване на разрешение, а годишната такса по чл.39, ал.2, т.1 и т.2 – до 31 януари.
(4) За годината на издаване на разрешението или на започване на дейността годишната такса се заплаща в размер 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването.
(5) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/