Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 237 / 27.01.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 237

ОТНОСНО: Избор на управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно чл.45, ал.1 от Правилника за организация и дейност на ОбС-Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържал се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. При изслушване на вижданията на отделните кандидати относно управлението на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец – останалите да бъдат извън залата.

2. Изборът на управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец да се проведе чрез тайно гласуване, съгласно чл.45, ал.1 от Правилника за организация и дейност на ОбС-Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/