Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 239 / 27.01.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 239

ОТНОСНО: Избор на управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно чл.45, ал.1 от Правилника за организация и дейност на ОбС-Лясковец и във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след обявен резултат от проведено тайно гласуване, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не избира управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/